Persondata håndtering

 

I forbindelse med dine behandlinger er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig.

Hvilke oplysninger behandler fysioterapeut Christian van Deurs for at drive virksomheden?
I forbindelse med din behandling noterer jeg oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen. Det er mere konkret bekendtgørelse nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Udover de helbredsoplysninger jeg noterer om dig, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, som eksempelvis din læge. Her gælder reglerne i sundhedslovens kapitel 9. Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt. Jeg registrerer også andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f. Det hed indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7.

Jeg anvender også dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I den sammenhæng indhenter jeg først dit samtykke. Det kan eksemplvis ske ved at du tilmelder dig nyhedsbrev op mit website www.palpation.dk eller min samarbejdspartner www.gymnastikhuset.net. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Den hed indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1.

Videregivelse af oplysninger
Efter sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan jeg udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt mine kollegaer og fagpersoner.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil jeg også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

Hvor længe opbevares oplysningerne?
Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring. Oplysninger i forhold til markedsføringstiltag med nyhedsmail gemmes indtil du selv afmelder nyhedsbrevet.

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne
Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig. Efter autorisationslovens § 24 må jeg ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.
På nuværende tidspunkt bruger jeg papirjournal, så du vil ikke kunne finde disse data elektronisk.

Klage
Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk. Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Christian på

mobil 2834 14 / kontakt@fysioterapichristianvandeurs.dk